Din korg

Franska Företaget 

–10% NU MED KODEN RDA10

Återbetalningspolicy

Återbetalningspolicyn är hämtad från de allmänna försäljningsvillkoren

ARTIKEL 23 – ÅTERBETALNING

Om en produkt returneras kommer vi att återbetala inom 14 dagar från det att vi mottagit produkten.

Vi accepterar inga återbetalningar om paketet är försenat i mindre än 6 veckor, men om paketet förklaras förlorat av transportören före detta datum återbetalar vi beställningen inom 14 dagar med samma betalningsmetod.

Efter 6 veckor kommer paketet att betraktas som förlorat och du kommer att kunna begära återbetalning.

ARTIKEL 24 – AVBESTÄLLNING

Annullering av beställningar är endast möjlig om du har kontaktat oss senast 2 timmar efter din beställning. Vid avbokning förbehåller vi oss rätten att inte återbetala transaktionsavgifterna.

ARTIKEL 25- ÅTERKALLELSE

För alla önskemål om återkallelse, vänligen kontakta oss på kontakt@tabloide.se

25.1- Rättslig tidsfrist för ångerrätten

I enlighet med gällande lagbestämmelser har du en period på 14 dagar från mottagandet av dina produkter för att utöva din ångerrätt utan att behöva motivera dina skäl eller betala någon straffavgift. När du har meddelat ditt beslut att utöva din ångerrätt inom denna 14-dagarsperiod har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de produkter som berörs av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för kunder utanför Europeiska unionen.

25.2 – Avtalsenlig ångerfrist

På tabloide.se erbjuder vi dig möjligheten att utöva din ångerrätt inom 14 dagar från det att du mottagit produkterna. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de berörda produkterna från och med dagen för meddelandet av ditt beslut om ångerrätt.

Om en beställning innehåller flera produkter som har lagts på tabloide.se ska de 14 dagarna för att meddela ditt beslut om ångerrätt börja löpa från och med dagen för mottagandet av den sista produkten.

Villkoren för att utöva din ångerrätt anges i 24.3.

25.3 Villkor för utövande av ångerrätten

Om du utövar din ångerrätt inom den period som anges i 24.2 kommer endast priset för den eller de köpta produkterna och fraktkostnaderna att återbetalas, medan returkostnaderna kvarstår på din bekostnad.

Returerna måste ske i originalskick och vara kompletta (förpackning, tillbehör, instruktioner etc.) för att kunna återförsäljas i nytt skick, och om möjligt åtföljas av en kopia av inköpsfakturan för en optimal hantering. Vid värdeminskning av produkten till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och korrekta funktion kan ditt ansvar bli aktuellt.

Du kan utöva din ångerrätt på vilket sätt som helst, särskilt genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till kontakt@tabloide.se där du uttrycker din önskan om att ångra avtalet utan några som helst oklarheter och anger den beställning som berörs av ångerrätten.

När ångerblanketten eller förklaringen har skickats till tabloide senast 14 dagar efter mottagandet av din beställning måste du returnera den berörda produkten eller produkterna till adressen på tabloide.se inom rimlig tid och senast 14 dagar efter det att du skickat ångerblanketten eller förklaringen.


I enlighet med rådets förordning nr 1182/71/EEG av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och villkor: 1° Den dag då avtalet ingås eller den dag då varorna tas emot räknas inte in i den period som anges iartikelL.

2 21-18. 2° Tidsfristen börjar löpa i början av den första timmen på den första dagen och löper ut i slutet av den sista timmen på den sista dagen av tidsfristen. 3° Om tidsfristen löper ut på en lördag, en söndag eller en helgdag förlängs den till nästa arbetsdag.


Om informationen om ångerrätten inte har lämnats till konsumenten på de villkor som anges i artikel L. 221-5 2° ska ångerfristen förlängas med tolv månader från utgången av den ursprungliga ångerfristen, som fastställs i enlighet med artikel L. 221-18. Om informationen lämnas under denna förlängning ska ångerfristen dock upphöra vid utgången av en period på fjorton dagar från den dag då konsumenten fick denna information.

Bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats i enlighet med artikel L. 221-21 skall åvila konsumenten.

25.4 – Bilaga – Blankett för ångerrätt

Kunden kan använda den förlaga till ångerblankett som visas nedan:

(Fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill ångra avtalet)


Jag/vi (*) underrättar härmed er (*) om att jag/vi (*) frånträder avtalet om försäljning av varor (*)/för tillhandahållande av tjänster (*) nedan: Beställd den (*)/mottagen den (*) :
Konsumentens/dernas namn: Konsumentens/dernas adress: Konsumentens/dernas underskrift (endast vid anmälan av detta formulär på papper): Datum: (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

25.5 – Returadress

Kontakta vår kundtjänst genom att klicka här eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@tabloide.se för att få information om förfarandet.

25.6 – Avvisning av ett paket

Vid en återkallelse kommer returkostnaderna att ligga på din bekostnad och dras automatiskt av från din återbetalning även om de ursprungliga fraktkostnaderna erbjöds.

Om din vägran beror på en avvikelse som noterats på förpackningen eller din produkt

I detta fall kommer returfraktkostnaderna att debiteras Tabloide. För mer information om behandlingen av din retur, vänligen kontakta oss på kontakt@tabloide.se

25.6 – Återbetalningar

Om du utövar din ångerrätt kommer tabloide.se att ersätta dig för de betalda beloppen (inklusive leveranskostnader) inom 14 dagar från det datum då tabloide informerades om ditt beslut att ångra sig, med samma betalningsmedel som användes för beställningen (såvida du inte uttryckligen samtycker till återbetalning med ett annat betalningsmedel). Detta återbetalningsdatum kan skjutas upp tills produkten återfås eller tills du lämnar bevis på att produkten skickats, beroende på vilket som inträffar först. Tabloide är inte skyldig att ersätta dig för eventuella extra kostnader om du uttryckligen har valt en leveransmetod som är dyrare än den standardleveransmetod som erbjuds på tabloide.com

Tabloide är inte skyldig att ersätta dig för eventuella tullavgifter som uppstår vid återkallelse. För att få en återbetalning eller eftergift av tullar måste du lämna in en ansökan till det tullkontor eller den tullmyndighet som meddelat skulden.

Vid hel eller delvis betalning med presentkort kan dessa dock inte återbetalas kontant, med check eller med kreditkort. Återbetalning av inköp som gjorts med presentkort kommer uteslutande att ske i form av presentkort för ett belopp som är identiskt med det som betalats i denna form.

Ingen kontant betalning vid leverans kommer att accepteras, oavsett anledning.

Gratis leverans

från och med 1025 kr i inköp

Lyhörd kundtjänst och Svenska🇸🇪

5/7d dagar via E-mail

Leverans till Sverige

Leverans inom Sverige

100 % Säker

PayPal / MasterCard / Visa

10 % rabatt på hela butiken!

Anmäl dig till vår VIP-kundlista och ta del av våra exklusiva erbjudanden, kampanjer, privata försäljningar och få din välkomstgåva.